การศึกษาลักษณะของเสียงที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต เพชรสงค์, กอดอล มะเด็น, กฤติยาภรณ์ รัตนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาลักษณะของเสียงที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจเพื่อศึกษาเสียงที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าปกติและศึกษาเสียงที่ช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำกว่าปกติเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับที่ปกติซึ่งการศึกษาเรื่องเสียงในครั้งนี้เป็นการนำเสียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำความรู้ในเรื่องเสียงไปต่อยอดได้ต่อไป คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะทำการศึกษา ดังนี้ 1.นำเสียง 3 ประเภท ได้แก่ เสียงบริสุทธิ์(เสียงจากการเคาะส้อมเสียง) เสียงผสม(เสียงการพูดคุย) และเสียงรบกวน(เสียงจากคลื่นแม่เหล็ก) 2.กำหนดค่าเสียงให้มีระดับความดังและจำนวนระยะเวลาที่เท่ากันเป็นเวลา 2 นาที 30 วินาที 3.การเตรียมห้องที่มีความโล่งกว้าง เงียบ และกำหนดอุณหภูมิห้องไม่เกิน 27 องศาเซลเซียสพร้อมทั้งอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ(Heart rate monitor) 4.การเตรียมกลุ่มผู้ทดลองจำนวน 30 คนโดยมีผู้ชายจำนวน 15 คน และผู้หญิงจำนวน 15 คน กำหนดเกณฑ์ให้ผู้ทดลองมีน้ำหนัก อายุ ส่วนสูง และเพศที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน 5.นำผู้ทดลองมานั่งพักในห้องที่เตรียมไว้ 15 นาที จากนั้นให้ฟังเพลงแรกที่เป็นการใช้เสียงบริสุทธิ์และนั่งพัก 15 นาทีจึงเริ่มฟังเพลงที่สองที่ใช้เสียงผสมและนั่งพัก 15 นาทีแล้วเริ่มฟังเพลงที่สามที่ใช้เสียงรบกวนโดยในขณะการฟังเพลงจะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจไปด้วย 6.บันทึกและสรุปของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะฟังเสียงทั้ง3ประเภท