การศึกษาสารสกัดจากผักแขยงในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ ไกยกิจ, สุชานาถ หวานอ่อน, ฐิรดา ทัศบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤษยา จินาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้สารสกัดจากผักแขยง ทดแทนการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกและหาความเข้มข้นที่สามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้ โดยทำการสกัดสารจากผักแขยงด้วยตัวทำละลายเอทานอล จากนั้นจะนำไปทดสอบการควบคุมและใช้ความเข้มข้นที่ต่างกันเพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมโรคดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการใช้สารเคมี