การศึกษาปริมาณสารเเทนนินจากส่วนเหลือทิ้งของมันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้ในการยับยั้งเเละควบคุมโรคขั้วหวีเน่าในกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิสา สีทอง, ชนกสุดา อู่นอก, อภิสิทธิ์ รสจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ภาระเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณสารแทนนินจากส่วนเหลือทิ้งของมันเพื่อนำไปใช้ในการยับยั้งและควบคุมโรคขั้วหวีเน่าในกล้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารแทนนินจากส่วนเหลือทิ้งของมันสำปะหลังได้แก่ ใบ ลำต้น และเหง้า โดยการสกัดด้วยเอทานอลและอะซิโตน ในระดับความเข้มข้นต่างๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบแทนนินในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุของโรคขั้วหวีเน่าในกล้วย และเพื่อนำสารสกัดหยาบแทนนินที่สกัดได้มาใช้ในการควบคุมโรคขั้วหวีเน่าในกล้วย และศึกษาวิธีการควบคุมโรคขั้วหวีเน่าในกล้วยโดยใช้สารสกัดหยาบแทนนิน