ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์และปลานิลของสารสกัดจากใบคันทรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทิตตา เหล็กบุญเพชร, ฐิตารีย์ เลิศประเสริฐศิลป์, ภาวิณี จันทร์ดอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราวุฒิ เชียงบุญ, เดชา ตาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา ประเภท ทีม

ชื่อโครงงานศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์และปลานิลของสารสกัดจากใบคันทรง

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวปทิตตา เหล็กบุญเพชร

นางสาวฐิตารีย์ เลิศประเสริฐศิลป์

นางสาวภาวิณี จันทร์ดอก

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เดชา ตาคำ และ อาจารย์ วราวุฒิ เชียงบุญ

โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่อยู่ เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ

ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ 053-242038 โทรสาร 053-306415

ระยะเวลาทำโครงงาน ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์และปลานิลของสารสกัดจากใบคันทรงโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบคันทรงที่ใช้ ยังคงรักษาประสิทธิภาพของสารในยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 2) สารสกัดจากใบคันทรงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์) 3).สารสกัดจากใบคันทรงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในปลานิลทำการทดลองโดยสกัดสารใบคันทรงโดยใช้ตัวทำละลายคือ เอทานอล 95%แยกเอทานอล ออกจากสารสกัดโดยวิธีการระเหยตัวทำละลายโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ ( Rotary Evaporator)จากนั้นนำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการ Agar cup โดยมีขั้นตอนการทดลองคือ 1) การเตรียมสารให้บริสุทธิ์ปราศจากแบคทีเรียปนเปื้อนเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์และปลานิล 2)ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์) 3)ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียปลา จากการผลการทดลองพบว่า 1) วิธีการสกัดสารจากใบคันทรงที่ใช้ ยังคงรักษาประสิทธิภาพของสารในยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้2)สารสกัดจากใบคันทรงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย(เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์) 3)สารสกัดจากใบคันทรงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในปลานิล Streptococcus suis และเชื้อ Streptococcus agalactiae