การพัฒนาอุปกรณ์ประคองข้อมือลดการกดทับเส้นประสาทมีเดียนขณะกรีดยางสำหรับเกษตรกรสวนยางพาราที่เสริมด้วยแผ่นแปะจากสารสกัดโกฐจุฬาลัมพาและใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวเวช ศักดิ์ภิรมย์, พฤกษ์พิพัฒน์ ชูรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคอุโมงค์ข้อมือ เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้มากในเกษตรกรสวนยางพารา ซึ่งต้นเหตุของโรคนั้นเกิดจากขั้นตอนการกรีดยางของเกษตรกรที่มีลักษณะเกร็งบริเวณข้อมืออย่างหนักส่งผลให้เกิดการบีบรัดของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ จนเกิดการตีบและส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อมา โดยถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะส่งผลให้ข้อมือไม่สามารถใช้การได้ และต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาในที่สุด ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ประคองข้อมือที่ซึ่งช่วยรักษาลักษณะของข้อมือให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมในขณะกรีดยาง ร่วมกับแผ่นแปะสารสกัดโกศจุฬาลัมพา และใบพลู ในการช่วยบรรเทาอาการปวด ชา และอักเสบ จากโรคอุโมงค์ข้อมือ

ผลการทดลองในการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นแปะสารสกัดโกศจุฬาลัมพา ต่อใบพลู จากการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์แมคโครฟาจ พบว่าอัตราส่วนที่ 2 (80:20) จาก 7 อัตราส่วน ที่ความเข้มข้น 0.001 mg/ml มีความเป็นต่อเซลล์ต่ำที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นเซลล์รอดชีวิตอยู่ที่ 162.05% ถัดมาในการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาส พบว่าที่อัตราส่วนที่ 2 (80:20) จาก 7 อัตราส่วน ที่ความเข้มข้น 10 mg/ml มีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นเซลล์รอดชีวิตอยู่ที่ 144.32% และการทดสอบต่อไปคือการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าค่า SC50 ในอัตราส่วนที่ 5 (35:65) เท่ากับ 0.53 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด โดยหมายความว่า ที่ความเข้มข้น 0.53 สารสกัดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 50% จากนั้นหลังจากทดสอบคุณสมบัติแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นแปะ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลของสารสกัดพบว่าความเข้มข้นที่มีความเหมาะสมสำหรับสารสกัดโกศจุฬาลัมพา และสารสกัดพลูเพียงอย่างเดียวนั้นอยู่ที่ 0.01 และ 0.07 mg/ml ตามลำดับ เพราะฉะนั้นจึงเลือกใช้อัตราส่วนที่ 5 (35:65) ที่ความเข้มข้น 0.001 mg/ml นำไปขึ้นรูป ร่วมกับเจลลาติน ต่อคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสที่อัตราส่วน 9:1 ซึ่งสามารถปั่นขึ้นรูปด้วยเครื่องอิเล็คโทรสปินนิ่งได้

จากการทดลองทั้งหมดสามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้ว่า แผ่นแปะสารสกัดโกศจุฬาลัมพาและใบพลูในอัตราส่วนที่ 5 ในความเข้มข้น 0.001 mg/ml มีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำและมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่สูง ที่ซึ่งสามารถบรรเทาอาการจากโรคอุโมงค์ข้อมือได้มีประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประคองข้อมือ