เคสโทรศัพท์มือถือต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยการผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ผ่านการสังเคราะห์ทางชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอื้อการย์ ศรีเชียงสา, ณัฐพล ชาญวิรัตน์, นวพร อัฒจักร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลอย่างมากในสังคม ซึ่งการใส่เคสโทรศัพท์นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้ว ยังสามารถปกป้องโทรศัพท์จากรอยขีดข่วนหรือการกระแทกได้อีกด้วย แต่ในการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น มักจะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่อาจทำลายสุขอนามัยได้ ทางคณะผู้จัดทำ จึงทำการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยสารสกัดจากส่วนของผักตบชวา นำมาใช้เป็นสารตัวเติมของกาวซิลิโคน เพื่อทำเคสที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวัดปริมาณเปรียบเทียบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากส่วนของผักตบชวา 2) เพื่อสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดจากผักตบชวา 3) เพื่อศึกษาความสามารถของซิลเวอร์นาโนในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และ 4)เพื่อศึกษาความเข้มข้นของซิลเวอร์นาโนที่เหมาะสมในการผสมกับกาวซิลิโคนเพื่อทำเคสโทรศัพท์มือถือในการต้านเชื้อแบคทีเรียต่อไป