สารสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะบำบัดคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุทิตา จีนไทย, ปัญญากร จันทร์เสี้ยวรัศมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์, ธีรเดช สกุลอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสารสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะบำบัดคุณภาพน้ำเสีย จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำในชุมชน ซึ่งการใช้สารเคมีทำให้สิ้นเปลืองและเป็นอันตรายต่อธรรมชาติในระยะยาวได้ จึงต้องการหาวิธีบำบัดน้ำที่ได้จากการสกัดสารจากธรรมชาติ จึงได้ทำการศึกษาพบว่า ส่วนของพืชที่มีรสฝาดจะมีแทนนินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งแทนนินดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำเสียได้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกสารสกัดที่ได้จากพืชท้องถิ่นที่พบมากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาสกัดด้วยวิธีการใช้ความร้อนในการสกัด ในการทดลองพบว่า สารแทนนินจากเปลือกเงาะมีคุณสมบัติในการพัฒนาคุณภาพน้ำได้