แผ่นกรองอากาศยับยั้งเชื้อ Staphylococcus epidermidis โดยการเคลือบสารสกัดลิกนินโดยสกัดแบบกรดและด่าง จากแกนข้าวโพดข้าวเหนียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ปิยะศิลป์, สรัลพร ผายพันธ์, กัญญาวีร์ คำอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพทําลายสุขภาพ ทําให้เกิดโรคแพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ผลที่เกิดในระยะยาวอาจทําให้ถึงตายได้ และยังทําลายสิ่งก่อสร้างและเครื่องใช้โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ทําด้วยโลหะทําให้เกิดการสึกกร่อน ทําให้ หนังสือและศิลปกรรมต่าง ๆ เสียหาย ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน

2.5 ไมครอน (PM2.5) อีกทั้งยังมีโรคระบาดใหญ่ ทำให้ผู้คนจำเป็นต้องป้องกันตนเองจากฝุ่น เชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตัวอย่างเป็นเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis เป็นแบคทีเรียที่พบในโรงพยาบาลและ สถานพยาบาลและสามารถแพร่ผ่านได้ทั้งการสัมผัสและทางอากาศและจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อก่อโรคระดับกลางที่ ไม่ตอบสนองต่อยาต้านเชื้อพื้นฐาน ซึ่งสารที่นำมายับยั้ง ใช้สารสกัดลิกนินจากแกนข้าวโพดข้าวเหนียว เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพบว่าสารสกัดลิกนินมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis

ทางคณะผู้จัดทำจะทำการศึกษาเกี่ยวกับความเข้นข้นของสารสกัดลิกนินในการใช้เคลือบแผ่นกรองอากาศที่เหมาะสม และศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ของแผ่นกรองอากาศที่เคลือบด้วยสารสกัดลิกนิน