โครงงานเรื่อง การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากปลีกล้วยนำ้ว้าในสูตรอาหารชักนำการเกิดยอด-รากในสภาวะปลอดเช้อของกระบองเพชร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฤทัยวรรณ แก้วศิริ, ปนัดดา แสงสุวรรณ, วรรณิษา สาสนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารี ชมชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เพื่อการศึกษาสกัดสารจากปลีกล้วยนำ้ว้าและการเร่งการเกิดยอด-รากของกิ่งปักชำและออกแบบการใช้สารสกัดจากปลีกล้วยนำ้ว้าในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อของต้นกระบองเพชรสายพันธุ์ไดโนเสาร์ใบหยักโดยการเตรียมสารสกัดจากปลีกล้วยนำ้ว้าด้วยน้ำ นำ้หมักและ พดทำสารสกัดให้มีความเข้มข้นเป็น 100 75 50 25 และ0แล้วนำท่อนมันสำปะหลังเป็นกิ่งปักชำมาแช่นาน 5 10 15และ20นาทีและนำไปปักชำลงดินสังเกตการเกิดยอด-ราก

ศึกษาการเกิดยอด-รากของต้นดาวเรืองที่แช่ในสารสกัดปลีกล้วยด้วยนำ้หมักร้อยละ25นาน10นาทีที่ปักชำลงดิน

ขั้นตอนที่2ศึกษาการใช้สารสกัดจากปลีกล้วยนำ้ว้าในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อของต้นกระบองเพชรสายพันธุ์ไดโนเสาร์ใบหยิก

โดยนำส่วนใบและลำต้นแช่ในสารสกัดปลีกล้วยด้วยนำ้หมักร้อยละ25นาน10นาทีแล้วปักชำ2ใช้สูตรอาหาร MSสำเร็จรูปและสูตรการใช้สารสกัดที่มีความเข้มข้น100ละ25ในปริมาณต่างๆ

แล้วสังเกตการเกิดยอด-ราก

จากขั้นตอนที่1พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ร้อยละ25มีการแตกยอดอ่อนและเกิดรากเร็วที่สุดและมีจำนวนรากและขนาดรากที่มีค่ามากที่สุด

ต้นดาวเรืองเกิดยอดอ่อนและแตกรากภายใน3-4วัน และพบว่า ส่วนใบของกระบอกเพชรสายพันธุ์ไดโนเสาร์มีการเกิดใบใหม่บริเวณขอบของรอยหยักเร็วกว่าการเกิดที่ลำต้นและส่วนที่ใกล้โคนใบเกิดการแตกยอดอ่อนเร็วที่สุด

ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงในอาหารทั้ง5สูตรกำลังรอผลดำเนินการ