ต้นหยาดน้ำค้างดักจับฝุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งตะวัน สุทโธ, ภัณฑิรา ชมภูนุช, สุตาวี พละสุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์