ถังหมักร่นระยะเวลาการหมักแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐกร เหลาประเสริฐ, ธนัชชา ถามุลตรี, บัญจิตรา ศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เทพจั้ง, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาแก๊สออกซิเจนซึ่งมีผลต่อระยะเวลาในการหมักแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนของการหมักข้าวเหนียวภูพาน โดยถังหมักที่ประดิษฐ์ขึ้น มีเซนเซอร์ตรวจวัดและควบคุมค่าแก๊สออกซิเจน หากในถังหมักมีแก๊สออกซิเจนมาก จะถูกแก๊สฮีเลียมดันออกทางวาล์วที่สามารถเปิดปิดได้ผ่านการทำงานของโค้ดที่เขียนขึ้น โดยเก็บผลการทดลองจากปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในระยะเวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน