การใช้จำนวนเอลลิปติคและฟังก์ชันการประมาณค่าในการหาขนาดของเสื้อกีฬา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติวัฒน์ จันเคน, เบญจมินทร์ โสทน, ศรัณยพงศ์ อมรมงคลศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เพราะเป็นเครื่องช่วยปกปิดร่างกาย ทำให้ร่างกายอบอุ่น ทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาว อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ ดังนั้น การเลือกซื้อเสื้อผ้าให้ถูกกาลเทศะ มีขนาดที่เหมาะสมและพอดีกับรูปร่างจึงได้เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ มีการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใหม่เป็นประจำทุกปีซึ่งในการรับรายงานตัวทุกครั้งนักเรียนใหม่จะต้องวัดตัวหรือทดลองสวมชุดเพื่อสั่งจองชุดนักเรียนและชุดกีฬา ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวพบว่าเกิดปัญหาความวุ่นวายและใช้เวลานานในการลองชุดหรือบางครั้งร้านค้าเกิดความเสียหายจากการนำชุดเสื้อมาสำหรับลองวัดตัว คณะผู้จัดทำตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความสนใจที่จะนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาการวัดขนาดชุดกีฬาโดยใช้จำนวนเอลลิปติคและฟังก์ชันการประมาณค่า และสร้าง Application สำหรับอำนวยความสะดวกสบายในการบอกไซส์เสื้อกีฬา