การศึกษาผลิตภัณฑ์สครับผิวจากผักกระจับและฝักบัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรศิริ สดบัวงาม, ปุญญิศา รัศมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศตา ด้วงต้อย, มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์