การพัฒนาถุงบรรจุเลือดชีวภาพจากสารสกัดดักแด้หนอนไหมและเส้นไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา คุณาทร, สีหบดินทร์ ยธิกุล, ชยามาส พรพัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์เป็นอีกหนึ่งวงการที่มีการใช้ขยะแบบใช้แล้วทิ้งในกลุ่มพลาสติกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แนวโน้มของพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในอนาคตก็มีอัตราการใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาในการจำกัดและย่อยสลายเท่าเดิม

ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้น เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาเกี่ยวกับถุงบรรจุเลือดทดแทนจากธรรมชาติ ที่สามารถใช้ได้จริงและย่อยสลายได้เอง เนื่องจากถุงบรรจุเลือดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบได้ทั่วไปในสถานพยาบาลซึ่งมีอัตราการใช้งานที่สูงรวมไปถึงยังคงพบปัญหาการติดเชื้อแบคทีเรียของผู้ป่วยที่ได้รับโลหิต จากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนบนผิวหนังของผู้บริจาคอีกด้วย กลุ่มผู้ทำโครงงานจึงได้สนใจพัฒนาถุงบรรจุเลือดชีวภาพจากสารสกัดดักแด้หนอนไหมและเส้นไหม

โดยกลุ่มผู้ทำโครงงานคาดว่าโครงงานนี้จะสามารถสร้างพลาสติกทางการแพทย์จากสารไคโตซานและสารเซริซินที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงหรือเทียบเท่ากับพลาสติกทางการแพทย์และสามารถนำมาใช้ได้จริง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกอันเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามมา เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเป็นการพัฒนาสังคมไทย ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ มั่นคง