การพัฒนาถุงบรรจุเลือดชีวภาพจากยางธรรมชาติเสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากดักแด้หนอนไหมและเส้นไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สีหบดินทร์ ยธิกุล, ชยามาส พรพัฒน์กุล, พิชชาภา คุณาทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาถุงบรรจุเลือดชีวภาพจากยางธรรมชาติเสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากดักแด้หนอนไหมและเส้นไหมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตถุงบรรจุเลือดจากสารไคโตซานและสารเซริซิน และ ทดสอบประสิทธิภาพของถุงบรรจุเลือดจากสารไคโตซานและสารเซริซิน โดยทำการทดลองสกัดสารเซริซินจาก เส้นไหมด้วยสารละลาย Sodium Carbonate ที่ระดับความเข้มข้น 0.5% เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ใช้ในการ สกัดที่ 60 และ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลาที่ 20 นาที ทำการออกแบบอัตราส่วนประกอบของฟิล์มชีวภาพทั้งหมด 5 สูตร โดยใช้ ethanolamine เป็นพลาสติไซเซอร์ อัตราส่วน 85% และส่วนของยางพารา : ไคโตซาน: เซริซิน (4:1:1) 15% เพื่อนำไปพัฒนาและขึ้นรูปเป็นถุงบรรจุเลือดชีวภาพแล้วจึงนำแผ่นฟิล์มชีวภาพมาทดลองวัดค่าความทนต่อแรงดึง, ค่าความทนต่อแรงกระแทก, ค่าการซึมผ่านของไอน้ำและอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ทำการทดสอบการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดกับถุงบรรจุเลือดชีวภาพรวมถึงทำการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E.coli โดยใช้วิธี Disc diffusion method ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยคาดว่าถุงบรรจุเลือดชีวภาพที่พัฒนาขึ้น มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับถุงบรรจุเลือดทางการแพทย์จึงน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้บรรจุเลือดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ โดยโครงงานมีการเพิ่มการทดลองเพื่อทดสอบหาอัตราส่วนสูตรในแผ่นฟิลม์เพิ่มเติม โดยใช้สาร plasticizer 2 ชนิด มีการทดลองการเคลือบสารสกัดจากดักแด้หนอนไหมและเส้นไหมที่พื้นผิวของถุงบรรจุเลือด มีการทดสอบค่าการซึมผ่านของไอนํ้า อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ทำการทดสอบปฏิกิริยาเคมีระหว่างถุงบรรจุเลือดกับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด และมีการเพิ่มการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิด E.coli