เว็ปแอพพลิเคชั่นแบบจำลองโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนดล ดรุณศรี, ไกลกังวล ปานผ่อง, ณัฐกิตติ์ วงศ์เรือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธนัย สุธาประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน โรงเรียนศรัทธาสมุทรมีเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เช่น บุคลากรภายในโรงเรียน ข้อมูลของตึกเป็นต้น แต่เนื่องด้วยเว็บไซต์ศรัทธาสมุทรในปัจจุบันนำเสนอในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่หลากหลาย คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์สร้างความหลากหลายของเว็บไซต์โรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยการจัดทำแผนที่ 3 มิติของโรงเรียนศรัทธาสมุทรที่จะบอกข้อมูลของตึกและบริเวณสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน