ระบบติดตามเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุรุจ ศิริณาไพศาล, พัทธ์ธีรา เลิศธาดา, สิริชูพงษ์ จำปาศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณฑารพ สิงห์โตเกษม, สุธนัย สุธาประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันสภาพสังคมในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุ และแนวโน้มของผู้สูงอายุต่อการพักอาศัยตามลำพังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่มีทั้งความเปราะบาง และความเสี่ยงสูง ต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างการล้ม หรือการถูกบุกรุกโดยบุคคลแปลกหน้า คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับการล้ม และใบหน้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการบุกรุกระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง application line รวมถึงติดตั้งระบบติดตามเข้าไปในตัวอุปกรณ์ เพื่อลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ และรวมไปถึงผู้ป่วย