ระบบแจ้งเตือนคนในรถรับ-ส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ศิริ คำผุย, ธนัฐดา ยังมี, ชนะพันธุ์ ใสเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิออนด์ รอบคอบ, จตุพร พรเกียรติคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกันทรารมณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรงเรียนบางแห่งจะมีรถรับ-ส่ง

เพื่อที่จะไปรับ-ส่งนักเรียนที่บ้านไกล แต่ในการไป

รับ-ส่งนักเรียนก็ไม่ปลอดภัย จากที่ทราบกันอยู่ใน

ปัจจุบัน มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการหลงลืมเด็กไว้บนรถ จนทำให้

เกิดอันตรายถึงชีวิต

ดังนั้นพวกเราจึงคิดที่จะสร้างระบบแจ้งเตือนคนในรถรับ-ส่ง เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มความ

ปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทางโดยรถรับ-ส่ง