การศึกษาประสิทธิภาพในการถนอมเครื่องปรุงแกงอ่อมสำเร็จรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ตันติกาญจน์, ศศิกานต์ อิมราพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพการถนอมเครื่องปรุงแกงอ่อมสำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการถนอมเครื่องปรุงแกงอ่อมสำเร็จรูป เพื่อศึกษาอุณภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเครื่องปรุงแกงอ่อมสำเร็จรูป และเพื่อทดสอบลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของเครื่องปรุงแกงอ่อมสำเร็จรูป โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกสูตรต้นแบบ อบแห้งเครื่องปรุงแกงอ่อมสำเร็จรูป และทดสอบลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของเครื่องปรุงแกงอ่อมสำเร็จรูป เริ่มจากการคัดเลือกสูตรให้อาสาสมัครจำนวน 40 คน ทดสอบทางประสาทสัมผัส ใช้หลัก 9 hedonic scale ในการประเมิน โดยสูตรที่ได้รับการคัดเลือกคือ สูตรที่ 1 จากนั้นนำมาอบแห้งและทดสอบลักษณะทางกายภาพและทางเคมี พบว่าอยู่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง และมีค่า Water activity อยู่ที่ช่วงระหว่าง 0.3 – 0.5 ซึ่งเป็นช่วงที่ราและแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้