Biofoam กันกระแทกจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาริน ฝายนายาง, จันทนา แก้ววงษ์บน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, ภาคภูมิ เนียมบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากที่ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากภัยของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายๆคนไม่สามารถออกมาจับจ่ายซื้อของได้ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นขยะจากการขนส่งที่ใช้สำหรับการกันกระแทกก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงมองเห็นถึงปัญหาและได้คิดค้นการทำวัสดุกันกระแทกจากเปลือกข้าวด้วยเชื้อรา ที่มีน้ำหนักเบา ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม