การทำนายสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางการแพทย์และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มราเมือกจากข้อมูลทางพันธุกรรมในฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมทางชีวสารสนเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์ธารา ยวงสอาด, ภูริชญา บรรจงกิจ, สโรชา ราญรอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร เนตรมณี, วันดี อรัญวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตในกลุ่มราเมือก (Dictyosteliales) มีการกระจายกว่า 900 สายพันธุ์ทั่วโลก จากหลายๆการศึกษาได้ระบุว่าสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้มีความสามารถในการสร้างสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) ขณะที่เกิดสภาวะเครียด โดยสารเหล่านี้มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมาก เช่น มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลชีพ รวมไปถึงสามารถยับยั้งการพัฒนาของเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตามการศึกษาสาร Secondary Metabolite ต้องอาศัยเทคนิคชั้นสูงและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นในการศึกษานี้ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะทำนายหาสาร Secondary Metabolite  โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของราเมือกจากฐานข้อมูล NCBI มาทำนายโครงสร้างโปรตีนจากโปรแกรม AntiSMASH จากนั้นจึงทำการอนุมานการทำงานของโปรตีนและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้โปรแกรม DOMAINOID และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เปรียบเทียบกับแผนผังวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) เพื่อศึกษาความใกล้ชิดและอธิบายการวิวัฒนาการของกลุ่มราเมือก อย่างไรก็ตามการศึกษานี้จะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ทางการวิวัฒนาการ และนำไปสู่การคัดเลือกสปีชีส์ที่เหมาะสมต่อการสร้างสารจากธรรมชาติ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางการแพทย์ต่อไป