การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคู่กับเว็บแอปพลิเคชัน และปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร สอาดสุด, ชัชพล มาลยพันธุ์, พัชรพรรณ จารุสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติพงศ์ วชิรางกุล, เนตรวนีย์ ชาวอินเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในประเทศไทยนั้นพบว่ามีผู้พิการ 2,180,178 คน โดยมีผู้พิการทางการมองเห็น เป็นอันดับสามของประเทศจำนวน 184,622 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2) ซี่งพบว่ามีปัญหาทั้งหมด 4 อย่าง ดังนี้ 1.) หนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตาจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยอักษรเบรลล์และใช้กระดาษที่มีราคาสูงยากต่อการซื้อ 2.)การผลิตหนังสือเบรลล์ต้องใช้ความพิถีพิถันในขั้นตอนการทำงานทั้งหมด จากการใส่กระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ หากมีข้อผิดพลาดหนังสือเบรลล์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ 3.) จำนวนของบุคลากรที่มีความสามารถในการสอนให้ผู้พิการทางสายตา มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่พิการทางสายตา 4.) ปัญหาในการผลิตหนังสือเบรลล์ทำให้มีปริมาณหนังสือที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยหนังสือเบรลล์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ" เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปพิมพ์ให้นักเรียนที่พิการทางสายตา แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงพบข้อจำกัดอยู่ เนื่องจากแต่ละสถาบันสามารถรับนักเรียนที่พิการทางสายตาได้ไม่เกิน 20 คนต่อปีเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้การเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการทางสายตายังคงมีข้อจํากัดและไม่เปิดโอกาสเท่าที่ควร

ทีมผู้พัฒนาจึงได้คิดค้น "สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์แบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อผู้พิการทางสายตา" หรือ

"Braille Interactive Learning" เพื่อรวม หนังสืออักษรเบรลล์ และ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ด้วยกัน โดยมีการพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ 1. Text to Braille คือ ส่วนของระบบแปลงข้อความเป็นอักษรเบรลล์ ซึ่งใช้ในการแปลงจากข้อความ (Text) เป็นอักษรเบรลล์ เพื่อใช้ในการทำให้บทเรียนที่อยู่ในรูปแบบข้อความ สามารถแสดงผลเป็นรูปแบบอักษรเบรลล์บนอุปกรณ์ Hardware 2. ระบบ Interactive Realtime Braille Book คือ ระบบการแสดงอักษรเบรลล์บนตัวเครื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสัมผัสระหว่างการเรียนรู้ 3. Interactive Slate and Stylus ผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์ กับตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งได้ทดลองใช้ ESP32 เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์สั่งการ โดยได้สมมติฐานว่า ESP32 สามารถส่งกระแส พลังงานไฟฟ้าและควบคุมอย่างเสถียร ต่อ อุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์ มากกว่า 12 ตัว เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ ที่เข้ามาพัฒนาการฝึกและรับรู้การสะกดคำได้ดีที่สุด