ย้อนอดีตไปเที่ยวกรุงศรีในปี พ.ศ. 2325 กับน้องเพลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณยาพร ชนะชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญในการเรียนการสอน เป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกรักชาติผูกพันความเป็นชาติ อีกทั้งจะทำให้บทเรียนไม่ให้คนในชาติทำผิดพลาดในอนาคต แต่อย่างไรก็ดีบางครั้งการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการท่องจำ ผู้เรียนมักจะไม่ค่อยอยากเรียน ซึ่งทำให้ต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ นำเอานวัฒนกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้

จุดเริ่มต้นของการทำโครงงานย้อนอดีตไปเที่ยวกรุงศรี พ.ศ.2325 กับน้องเพลง คือ ผู้ที่ทำโครงงานนี้ไม่ถนัดวิชาประวัติศาสตร์ แต่เล็งเห็นความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ จึงอยากจะสร้างหุ่นยนต์ให้มีลักษณะเป็นหุ่นปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ด้วยการตั้งชื่อตามผู้อยากสร้างว่า น้องเพลงมาเป็นครูผู้ช่วยสอน สำหรับเด็ก เพราะ เด็กส่วนใหญ่สนใจเกี่ยวกับของเล่น เช่น หุ่นยนต์มากกว่าการที่นั่งจ้องโทรศัพท์ ซึ่งสามารถเกิดปัญหาด้านสายตาได้ เช่น ตาขี้เกียจ หรือ สายตาได้ เป็นต้น การที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ชิ้นนี้ทำให้เด็กเกิดจินตนาการและมีการคิดภาพตามไปด้วย ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกรุงรันตโกสิน และที่สำคัญวิชาประวัติศาสตร์เป็น วิชาที่จำ จึงหาวิธีอื่นๆมาช่วยในการจำให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน คือ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ เกิดสนธิสัญญาเบาว์ริงกับเบอร์นีย์ และสามารถเข้าใจหรือวิเคราะห์เหตุผลการย้ายถิ่นฐานจากธนบุรีมาตะวัน ออกของเจ้าพระยาได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การทำโครงงานครั้งนี้จึงต้องการ พัฒนาหุ่นยนต์ในเชิงปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตอบโต้กับผู้เรียน ด้วยการเล่าเรื่อง ถามตอบ วิเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนยุคใหม่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิ์ของสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในวิชาประวัติศาสตร์ มากที่สุด

โครงการนี้เป็นโครงการที่นำเอาปัญหาที่เกิดกับตัวเองมาพัฒนาขึ้นใหม่