การศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารเพิ่มปริมาณโปรตีนในไข่ผำที่เลี้ยงในระบบปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุญธร แสนชัยธร, ตฤณดา เค้าสิม, สุปวีณ์สุ ชัยพีรวัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีหลากหลายองค์กรที่ต้องการผลักดันอาหารอนาคตหรือ “Superfood” ซึ่งเป็นอาหารที่ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักคือ 1. ประชากรทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีอาหารที่สามารถรับประทานได้ทุกเวลา เพียงพอ ตรงตามหลักโภชนาการและเป็นอาหารที่ปลอดภัย 2. รายได้ของคนมีเพียงพอในการเข้าถึงอาหาร 3. การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างคุ้มค่า 4. ความมั่นคงระยะยาว ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่กำลังเป็นกระแสและผู้คนต่างให้ความสนใจคือ “ไข่ผำ”

ผำ หรือ ไข่ผำ เป็นผักพื้นบ้านที่คนชนบทภาคเหนือและอีสาน มีลักษณะสีเขียวขนาดเล็กคล้ายไข่ปลา เป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุด สืบพันธุ์โดยการเเตกหน่อ วงจรชีวิตสั้น นิยมใช้เป็นอาหาร มีรสมัน มีปริมาณโปรตีนสูงถึง 22.41 เปอร์เซ็นต์ เเละโปรตีนคล้ายกับถั่วเหลือง เเละในบางพื้นที่ สภาพเเวดล้อมทำให้ไข่ผำมีโปรตีนสูงมากกว่าไข่เเละเนื้อได้เช่นกันเช่นกัน

ทางผู้จัดจึงทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของไข่ผำจึงมีความสนใจที่จะทำการทดลองเพื่อขยายพันธุ์ไข่ผำ โดยศึกษาการเลี้ยงไข่ผำในระบบปิดเพื่อเปรียบเทียบการขยายพันธ์ุของไข่ผำในอาหารเร่งการเจริญเติบโตของพืชแบบต่างๆ มีชุดการทดลอง 4 ชุด ชุดที่1 ควบคุม: ไม่เติมอาหาร ชุดที่2 สูตรอาหารที่ 1: ปุ๋ยคอก 0.1 กรัมต่อลิตร ชุดที่3: สูตรอาหารที่ 2 ปุ๋ย NPK สูตร 16:16:16 0.1 กรัมต่อลิตร ชุดที่4: สูตรอาหารสูตรที่ 3 ปุ๋ยคอกผสมกรดอะมิโนเมไทโอนีน (Methionine : Met) อย่างละ 2 ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตร หลังจากนั้นศึกษาอัตราส่วนของสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำมาที่สุด เเละวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองโดยใช้ตารางเเละกราฟเพื่อดูว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ รวมถึงหาข้อสรุปของโครงงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถทราบอัตราส่วนของอาหารเลี้ยงไข่ผำที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ไข่ผำเจริญเติบโตได้ดี