โครงงานขนมตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หยดดาว ลีตานา, กมลชนก สุนทร, อนุวัฒน์ สาคานิชานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสามารถของผงขมิ้นในการยืดอายุขนมตาล ตาลโดยการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา พบ ว่า ผงขมิ้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ ขนมตาลจึงมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และปริมาณ ของผงขมิ้นมีผลต่ออายุขนมตาล