การศึกษาประตูสัญญาณตรรกะเชิงแสงด้วยแมชเชนเดอร์อินเตอเฟียโรมิเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิวิทย์ โรจนรักษ์, กฤตรัฐ ทิพย์สุนทรศักดิ์, กฤดนท ผลอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติศักดิ์ บุญขำ, มงคล สะพานแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนั้น วิทยาศาสตร์ได้มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านอิเล็กโทรนิกส์ ทำให้ระบบปฎิบัติการต่างๆ ของคอมพิวเตอร์รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงต้องการจำลองเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมวงจรเเละเกี่ยวข้องกับการประมวณผลของคอมพิวเตอร์ โดยใช้แสงโฟตอนแทนตรรกะทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวณผลของคอมพิวเตอร์

การศึกษาเรื่องแสงโดยใช้ Interferometer ในปัจจุบันนั้น ส่วนมากจะเป็นการตรวจสอบเรื่อง Interference ต่างๆ และไม่มีการ Apply ไปมากกว่านั้น ทางผู้ทำเห็นข้อเท็จจริงนี้จึงมีความคิดที่จะทำ Gate จาก แสง เพื่อใช้ในการประมวลผลตรรกะเบื้องต้นและเพื่อลดต้นทุนในการสร้าง Transistor และเพื่อรองรับการนับมาใช้ร่วมกับปรากฎการณ์ทางควานตัม

ในส่วนของการใช้ Interferometer เเบบ Mach-Zehnder นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถเพิ่มรูปเเบบ Gate จากเเสงให้มีความหลากหลาย โดยเลือกที่จะทำในรูปเเบบเเสงเพราะสามารถต่อยอดไปใช้สมบัติทางควอนตัมจากเเสง เนื่องจากเเสงมีสมบัติความเป็นทวิภาคที่สามารถทำให้เกิดสภาวะควอนตัมได้เเละเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลเเละจำลองการรองรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการควอนตัมในอนาคต