การศึกษาการสร้างรังของต่อหัวเสือ เพื่อพัฒนาและผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณชนก สุขสบาย, กัญญาณัฐ อินจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา โคตรพิศ, จิตเอก โคตรพิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสร้างรังของต่อหัวเสือ เพื่อพัฒนาและผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน

วรรณชนก สุขสบาย1 , กัญญาณัฐ นิลจินดา1

จิตเอก โคตรพิศ2 , วนิดา โคตรพิศ2 , อธิการ วงศ์กวานกลม2

1นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา, E-mail: techintitle1@gmail.com

2โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ; 3มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ เรื่อง การศึกษาการสร้างรังของต่อหัวเสือ เพื่อพัฒนาและผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างรังของต่อหัวเสือ แล้วนำมาเป็นต้นแบบในการผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน

  1. เพื่อเปรียบเทียบประิทธภาพการกันเสียงรบกวนของ อิฐมวลเบา อิฐแดงก่อฉาบ อิฐบล็อกฉาบ และวัสดุกันเสียงรบกวนที่ผลิตขึ้นเอง 3) ออกแบบวัสดุกันเสียงที่ผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำมาหาประสิทธิภาพการกันเสียงรบกวน

โดยแบ่งขั้นตอนในการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะการสร้างรังของต่อหัวเสือ แล้วนำมาเป็นต้นแบบในการผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันเสียงรบกวน ของอิฐมวลเบา อิฐแดงก่อฉาบ อิฐบล็อกฉาบ และวัสดุกันเสียงรบกวนที่ผลิตขึ้นเอง ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวัสดุกันเสียงที่ผลิตขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำมาหาประสิทธิภาพการกันเสียงรบกวน

ผลการทดลอง พบว่า ในตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะการสร้างรังของต่อหัวเสือ ทำให้เราออกแบบวัสดุกันเสียงรบกวน ได้ 2 รูปแบบ คือ ชนิดแรก แบบ Type A และชนิดที่สอง แบบ Type B ในตอนที่ 2 ส่วนของการหาประสิทธิภาพการกันเสียงรบกวนกับวัสดุที่มีขายตามท้องตลาด ได้แก่ อิฐมวลเบา อิฐแดงก่อฉาบ อิฐบล็อกฉาบ กับวัสดุกันเสียงรบกวนที่ผลิตขึ้นเอง พบว่า วัสดุกันเสียงรบกวน ชนิดแบบ Type B สามารถกันเสียงรบกวนได้ดีกว่า ชนิดแบบ Type A ส่วนในตอนที่ 3 พบว่า สามารถนำเส้นใยต้นกล้วยนำมาบดผสมกับดินเหนียว และสามารถขึ้นผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน ชนิดแบบ Type B ได้

และเมื่อนำมาหาประสิทธิภาพการกันเสียงรบกวน พบว่า สามารถกันเสียงรบกวนได้ดี ซึ่งการนำเส้นใยจากต้นกล้วยเป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน เพื่อลดน้ำหนักของวัสดุกันเสียงให้ลดลง และยังคงรักษาสภาพความแข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

คำสำคัญ : รังต่อหัวเสือ, วัสดุกันเสียงรบกวน