การออกแบบเชิงวิศวกรรมของ Magic box ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริฉัตร จันบำรุง, พลอยไพลิน ขันแก้ว, เก่งกาจ วนรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรรศน์มน ลำวุฒิ, พัชราวไล ก้อนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนมักจะมีเวลาน้อยเราจึงคิดสร้าง Magic Box ที่เอาไว้ปลูกผักโดยที่ไม่เสียเวลาและไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำรวมถึงเรื่องที่แมลงจะมากินพืชผักอีกด้วย เพราะเราจะติดเครื่องวัดคุณภาพน้ำและเครื่องปล่อยความถี่คอยรบกวนแมลงระยะเวลาประมาณ 17-25 kHz โดยจะมีการอัพเดตคุณภาพน้ำผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปขายต่อหรือนำไปกินเอง แล้วยังเป็นผักออร์แกนนิคปลอดสารพิษอีกด้วยและยังมีวิตามินซีที่ช่วยในการบำรุงสายตาเพราะปัจจุบันคนใช้สายตาในการทำงานเป็นจำนวนมาก