การศึกษาสารสกัดจากต้นคางเพื่อบำบัดโรคดีซ่านในปลาดุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธิดา วัฒนาไพศาลตระกูล, พัทธนันท์ นุชนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์