เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา บุญเรือง, ฉัตรชมพู ศรีวัย, กรวิชญ์ ตุ่นบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า, ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นิยมปลูกมากที่สุดในตำบลบ้านเสด็จ ในแต่ละปีเกษตรกรจะปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก และในการตัดสับปะรดแต่ละรอบนั้นเกษตรกรจะตัดใบสับปะรดก่อนการส่งขาย จึงทำให้มีใบสับปะรดที่ต้องทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งในความจริงนั้นเส้นใยสับปะรดสามารถนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องรีดใยสับปะรดขึ้นมา เพื่อนำใบสับปะรดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำการรีดเพื่อให้ได้เส้นใยสับปะรด สามารถนำเส้นใยที่ได้ไปสร้างเป็นเคหะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่างๆได้ เครื่องรีดเส้นใยสับปะรดนี้ คณะผู้จัดทำได้นำโต๊ะนักเรียนเก่ามาทำเป็นโครงของตัวเครื่อง และได้ออกแบบกลไกการทำงาน ซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องรีดน้ำอ้อย และได้มีการออกแบบใบมีดให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยใช้ปริมาณและคุณภาพของเส้นใยสับปะรด ที่วัดจากความเหนียว ความทนต่อการขัดถูเป็นเกณฑ์