เซียมซีจำนวนจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลพร ปัญญาปรีชาดี, อรวรรณ เมืองเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมีนักเรียนที่ขาดทักษะเเละมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนตรรกยะ อตรรกยะ ว่าจำนวนใดเป็นตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงนำมาประยุกต์เข้ากับสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างเซียมซี เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะเเละความใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนตรรกยะ อตรรกยะเเก่ผู้เล่น อีกทั้งผู้เล่นยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่นเซียมซี เพื่อนำความรู้ความใจนี้ไปปรับใช้ในการเรียนในชั้นเรียนต่อไป