การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดานไม้ก๊อกจาก ซังข้าวโพดผสมตัวประสาน =================================================================================================

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยปภัส นนท์นภัสพงศ์, ยลรดี เอมวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้กระดานกันอย่างหลากหลาย ซึ่งกระดานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้แก่ บอร์ดไม้ก๊อกหรือกระดานไม้ก๊อก ซึ่งกระดานแบบนี้มีราคาค่อนข้างแพง ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดหาวิธีการลดต้นทุนในการผลิตกระดานเพื่อให้มีราคาถูกลง โดยการเลือกใช้วัสดุตัวประสานที่สามารถหาได้ง่าย และราคาถูก คือ น้ำยางพาราและกาวอเนกประสงค์ วัสดุตัวประสานทั้ง 2 ชนิดนี้จะนำมาใช้ในการเชื่อมประสานซังข้าวโพด ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบการทดลอง ดังนี้ การเตรียมซังข้าวโพดที่ใช้ในการทดลองโดยนำซังข้าวโพดมาบดให้มีขนาดเล็กลง นำไปอบความร้อน เพื่อไล่ความชื้น แล้วนำไปใส่เครื่องปั่น ปั่นให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาทีจนละเอียด จากนั้นทำกระดานซังข้าวโพด โดยนำซังข้าวโพดที่ปั่นละเอียดปริมาณ 20 กรัม และตัวประสานในอัตราส่วน น้ำ:ยางพารา:กาว 1:1:1 1:1:2 1:2:1 1:2:2 โดยปริมาตร ใส่ลงในขวดโหลแก้ว 4 ขวด ตามลำดับ ผสมให้เข้ากันแล้วนำมาเทลงในพิมพ์ซิลิโคน ขนาดกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร กดให้เข้ากับพิมพ์ให้มีความสูง 1 เซนติเมตร พักทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน แล้วนำออกจากพิมพ์ จากนั้นนำแผ่นกระดานซังข้าวโพดที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพ 2 วิธี ได้แก่ การทดสอบความยืดหยุ่นของกระดาน และ การทดสอบความแข็งแรง

จากผลการทดลองพบว่าแผ่นทดสอบซังข้าวโพดที่ใช้อัตราส่วน 1:1:1 1:1:2 1:2:2 มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี โดยมีประสิทธิภาพในการทดสอบความยืดหยุ่น คือ แผ่นซังข้าวโพดไม่ขาดออกจากกัน และ มีประสิทธิภาพในการทดสอบความแข็งแรง คือ 3 ครั้ง รองลงมา คือแผ่นทดสอบซังข้าวโพดที่ใช้อัตราส่วน 1:2:1 โดยมีประสิทธิภาพในการทดสอบความยืดหยุ่น คือ แผ่นซังข้าวโพดขาดออกจากกัน และ มีประสิทธิภาพในการทดสอบความแข็งแรง คือ 2 ครั้ง