เมือกหอยทากยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิชา อยู่ยั่งยืนยง, ธัญณิชา เตชะสมสุขดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ทองล่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน เมือกหอยทากได้ถูกนำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงและดูแลผิวพรรณเป็นจำนวนมาก แต่ในด้านการแพทย์กลับไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ทั้งที่เมือกหอยทากนั้นมีคุณสมบัติในการรักษาและสมานแผล อีกทั้งยังประกอบด้วยสารต่างๆที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลชีพ ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำเมือกของหอยทากยักษ์แอฟริกา ซึ่งเป็นหอยทากที่สามารถพบได้ทั่วไป มาใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus. และ Streptococcus aureus. ซึ่งเป็นเชื้อที่พบมากในแผลติดเชื้อ โดยเริ่มจากการนำหอยทากยักษ์แอฟริกามาเลี้ยงโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเลี้ยงด้วยแตงกวาต่อใบมะยมอัตราส่วน 3:1 วัน กลุ่มที่สองเลี้ยงในอัตราส่วน 1:1 วัน

เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบการให้เมือกของหอยทากที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกันโดยใช้การวัดค่า TDS หลังจากนั้นนำหอยทากมาสกัดเมือกด้วยการเกาบริเวณเท้าของหอยทาก นำเมือกที่ได้แล้วนำเมือกที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงและกรองด้วย cellulose membrane จากนั้นนำไปทำเป็น 3 ความเข้มข้น ได้แก่ 100% , 50% และ 25% จากนั้นทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการ agar diffusion โดยเปรียบเทียบการต้านเชื้อแบคทีเรียของเมือกหอยทากกับยาปฏิชีวนะและน้ำกลั่น เก็บผลด้วยวิธีการวัด clear zone