การดูดซับสารฟอสเฟตในน้ำเสียจากเปลือกส้มเขียวหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ธัญการกรกุล, ณัฐมน สิทธิลภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การดูดซับสารฟอสเฟตในน้ำเสียจากเปลือกส้มเขียวหวาน

Adsorption of phosphate from Mandarin orange (Citrus reticulata Blanco) peels