การพัฒนาเฝือกจากเยื่อชานอ้อยโดยมีเปลือกไข่ไก่เป็นสารตัวเติม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญธิดา อักขราสา, ศุภิสรา ชำนาญยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานเรื่อง การพัฒนาเฝือกจากเยื่อชานอ้อยโดยมีเปลือกไข่ไก่เป็นสารตัวเติม