การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินธร สุขเอมโอฐ, ขรรชัย ทัศนไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างมากในทุกภาคส่วน ทำให้เกิดปัญหาตามมาคือปัญหาขยะและการกำจัดขยะ โดยวิธีการกำจัดขยะที่คนส่วนมากเลือกใช้คือการกำจัดโดยการเผา แต่ในการเผาแต่ละครั้งจะเกิดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเผาไหม้ พบว่าการเผาโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเผาไม่สมบูรณ์ซึ่งจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในรูปแบบของควันสีขาว แต่หากอุณหภูมิที่ใช้ในการเผามากพอหรือนำควันที่ได้ไปเผาอีกรอบ ควันที่ได้จะมีปริมาณลดลง ได้มีคนนำแนวคิดนี้มาปรับใช้และพัฒนาเป็นเตาเผาขยะชุมชน ซึ่งในการเผาแต่ละครั้งด้วยเตาเผานี้จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย โดยเตานี้จะเกิดการเผาภายในเตาสองรอบ โดยรอบทีสองจะเป็นการเผาควันสีขาวให้สลายเหลือเพียงไอความร้อน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552)

นอกจากนั้น ทางผู้จัดทำได้พบเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือแผ่นเพลเทียร์ โดยแผ่นนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยอาศัยหลักการความต่างของอุณหภูมิของสองบริเวณ ซึ่งได้มีผู้คิดค้นการผลิตพัดลมทำความเย็นจากแผ่นนี้ขึ้นโดยนำกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นไปเปลี่ยนเป็นพลังงานกลหรือการหมุนมอเตอร์ของพัดลม (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, 2557) ทางผู้จัดทำเล็งเห็นว่าหากเรานำกระแสไฟฟ้าที่ได้นี้ไปเก็บในรูปของแบตเตอรี่จะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่า จึงได้มีแนวคิดที่จะนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้กับเตาเผาขยะ

ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่นำความรู้จากเทคโนโลยีเพลเทียร์และความรู้ทั่วไปของการเผาไหม้มาประยุกต์ใช้ใช้ควบคู่กันเพื่อผลิตเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งยังสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้โดยเก็บในรูปของแบตเตอรี่