การศึกษาโครงสร้างอัลบูมินสุกรเพื่อการประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิษฐ์ ใจทน, ธีรนุช สุนทร, สุริวัสสา ศรีศิลป์โสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เลือดเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งคนและสัตว์ อุบัติเหตุหรือโรคบางชนิดที่เกิดขึ้นย่อมนำมาสู่การสูญเสียเลือด และต้องการนำมาทดแทน ในการนำมาทดแทนเลือดของมนุษย์ สามารถทำได้โดยการโอนเลือดจากมนุษย์สู่มนุษย์ แต่ในบางกรณีของสัตว์นั้นไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ดังนั้นจึงจำเป็นมากที่จะต้องมีเลือดเทียม เลือดเทียมเลยเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการรักษาชีวิตของสัตว์ที่สูญเสียเลือด

หมูคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นำมาเลี้ยงในปศุสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารให้แก่มนุษย์ ซึ่งเมื่อหมูถูกนำไปเชือดก็จะมีเลือดหมูซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีการนำมาแปรรูปมากนัก และคนยังไม่ค่อยนิยมบริโภคเลือดหมูจึงทำให้เลือดหมูนั้นต้องทิ้งไปอย่างสูญปล่าว อีกทั้งยังไม่มีในการใช้ประโยชน์ของเลือดหมูมากนัก

เลือดสามารถแยกประองค์ประกอบได้จากการปั่นเหวี่ยงแล้วจะสามารถแบ่งได้เป็นสามชั้นคือส่วนของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และพลาสมา ซึ่งส่วนของพลาสมามีโปรตีนชนิดนึงที่สำคัญมากชื่อว่าอัลบูมิน ซึ่งสัตว์ที่มีเลือดต้องการเป็นอย่างมาก เช่น หมา แมวเป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้อัลบูมินเทียมมากเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดอัลบูมินคนสู่สัตว์ จากการศึกษของผู้จัดทำการรักษาโรคในบางกรณีไม่จำเป็นต้องใช้เลือดทั้งหมด แต่ใช้เพียงแค่ส่วนประกอบของเลือดบางส่วนเท่านั้น หนึ่งในนั้นคืออัลบูมินที่ผู้จัดทำพูดถึงนั้นเอง

ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะเปรียบเทียมความคล้ายของอัลบูมินในเลือดสุกรเพื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างในอัลบูมินสุนัขที่ต้องการอัลบูมินในการรักษาโรคของสุนัข อีกทั้งยังเป็นการศึกษาโครงสร้างของอัลบูมินในสุกรที่ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของโปรตีนเพื่อเป็นประโยชน์แก่การวิจัยและศึกษาในต่อๆไป