การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเพื่อการจำแนกและวินิจฉัยโรคลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิพล คำดา, พิมพ์วลัญช์ สุขะศิริ, วัฒนพงษ์ อุทธโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิตา วรรณรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary Embolism) เป็นหนึ่งในโรคที่มีความอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตสูงถึง 100,000 คนต่อปี อย่างไรก็ตามถ้าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยสามารถลดลงได้จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 2 ถึง 8 แต่การรับรองผลการวินิฉัยของโรคนี้นั้นจำเป็นต้องให้รังสีแพทย์อ่านภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดภายในปอด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 12 ชั่วโมง แต่โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสการเสียชีวิต ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงจัดทำการทดลองเพื่อหาวิธีการคัดแยกคุณลักษณะ (feature extraction) สำหรับอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (convolutional neural network) ที่มีประสิทธิภาพและมีความสมเหตุสมผลมากที่สุด เพื่อนำมาพัฒนาเป็นปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจำแนกและวินิจฉัยโรคลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดจากการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดภายในปอด