กระถางจากเปลือกถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นารดา กัณทะวรรณา, พิรชา มณีจักร์, ศิวัตม์ กลิ่นนวม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิศมัย ปกป้องไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระถางธรรมชาติจากเปลือกถั่วลิสง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนการขึ้นรูปกระถางธรรมชาติจากเปลือกถั่ว 2) เพื่อทดสอบความแข็งแรง ค่าการดูดซับน้ำ และปริมาตรของกระถาง 3) เพื่อศึกษาและทดสอบหาค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ของกระถางธรรมชาติจากเปลือกถั่วในการปลูกผักบุ้ง

โดยมีขั้นตอนการทดลอง คือ 1) หาอัตราส่วนการขึ้นรูปของกรถางธรรมชาติจากเปลือกถั่ว 2) วัดความแข็งแรง ค่าการดูดซับน้ำ และความหนาแน่นของกระถาง 3) หาค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ของกระถางธรรมชาติจากเปลือกถั่วในการปลูกผักบุ้ง

จากการทดลอง พบว่า 1) อัตราส่วนการขึ้นรูปกระถางธรรมชาติจากเปลือกถั่ว สามารถขึ้นรูปได้ทุกสูตร โดยอัตราส่วนที่สามารถขึ้นรูปได้ คือ อัตราส่วน ดิน 5 กิโลกรัม ต่อ เปลือกถั่ว 1 กิโลกรัม 2) เมื่อนำมาทดสอบความแข็งแรงโดยปล่อยจากที่สูง 1 เมตร พบว่า อัตราส่วนที่มีเปลือกถั่วเป็นส่วนผสมกระถางไม่แตก ค่าการดูดซับน้ำที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วน ดิน 5 กิโลกรัม ต่อ เปลือกถั่ว 1 กิโลกรัม และความหนาแน่นของกระถางที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วน ดิน 5.75 กิโลกรัม ต่อ เปลือกถั่ว 0.25 กิโลกรัม 3) เมือนำไปทดสอบหาค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม พบว่า กระถางที่สามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมได้ดีที่สุด คือ กระถางสูตรที่ 4 อัตราส่วน ดิน 5.27 ต่อ เปลือกถั่ว 0.25 กิโลกรัม