นาฬิกาแจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิศิร์อร รุ่งพันธุ์, ณัฏฐธิดา น้อยกมล, ภัทร์ฐานิษฐ์ ห้าประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้พิการทางสายตานั้นมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือปัญหาการรับประทานยา และปัญหาในการรับประทานยานั้นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคอย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ โดยทั่วไปนั้นผู้พิการทางสายตาอาจมีผู้ดูแลในการใช้ยาหรือตั้งเวลาแจ้งเตือนในโทรศัพท์ แต่เนื่องจากผู้พิการทางสายตาบางรายอาจไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดและลักษณะของยาค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน อาจทำให้ใช้ยาผิดชนิดได้ จึงทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับนาฬิกาตั้งโต๊ะที่สามารถแจ้งเตือนการรับประทานพร้อมจำนวนยาที่รับประทานได้