น้ำหมึกปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติจากกะหล่ำม่วง มะเขือม่วง เปลือกแก้วมังกร และใบคะน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิกัลป์ พิชญะโชติวงศ์, ปัญภัสสร แตงเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนส่วนใหญ่ได้หันมาใช้ปากกาไวท์บอร์ดทดแทนการใช้ชอล์กเป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลในความสะดวกสบายและปากกาไวท์บอร์ดแต่ปากกาไวท์บอร์ดก็ยังเป็นปัญหาต่อระบบหายใจเพราะการใช้สารที่มีอันตรายคือไซลีน และทีลูอีนซึ่งเป็นตัวทำละลายที่มีผลต่อสุขภาพ จากข้อเสียดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ในการทำน้ำหมึกปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติโดยการนำสีที่สกัดได้จากกะหล่ำม่วง มะเขือม่วง เปลือกแก้วมังกร และคะน้ามาหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำน้ำหมึกปากกาไวท์บอร์ดธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากขึ้นจากน้ำหมึกปากกาไวท์บอร์ดที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเพื่อใช้ทดแทนน้ำหมึกปากกาไวท์บอร์ดสีสังเคราะห์ที่มีตามร้านสะดวกซื้ทั่วไปเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วยังสามารถหาได้ง่ายในธรรมชาตินอกจากนี้เป็นแนวทางในการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดปัญหาการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ