การศึกษาการทำความเย็น ด้วย Thermoelectric Effect เพื่อใช้ในการบำบัดกล้ามเนื้อแบบประคบเย็นสำหรับนักกีฬา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวดี แซ่เห่อ, ภัทรธิดา พรสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต เลิศล้ำ, อัญชลี เลิศล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนยวมวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือเป็นนักกีฬา มักเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่เป็นประจำ เนื่องจากเกิดการฉีกของกล้ามเนื้อเล็กน้อยระหว่างการออกกำลังกาย บางคนอาจเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อหรือเอ็นกล้ามเนื้อต่าง ๆ จนเกิดการอักเสบขึ้น การใช้ความเย็นบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อ ที่เราเรียกว่า Cryotherapy เป็นการช่วยบรรเทาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เพิ่งเกิดขึ้นประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับบาดเจ็บ โดยใช้อุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 10-15 องศาเซลเซียส ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องบำบัดกล้ามเนื้อแบบประคบเย็นด้วย Thermoelectric Effect ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 10 - 15 องศาเซลเซียส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องบำบัดกล้ามเนื้อแบบประคบเย็นด้วย Thermoelectric Effect โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1) การเลือกและทดสอบอุปกรณ์เพื่อใช้ทำเครื่องบำบัดกล้ามเนื้อแบบประคบเย็น ด้วย Thermoelectric Effect 2) การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบำบัดกล้ามเนื้อแบบประคบเย็น ด้วย Thermoelectric Effect จากขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้จัดทำได้ทดลองพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แผ่นเพลเทียร์ที่มีขนาดกระแสไฟฟ้า 10 แอมป์แปร์ น้ำเกลือความเข้มข้น 0.9% ฟอยล์หนา 5 มิลลิเมตร พัดลมระบายความร้อนที่มีจำนวนรอบ 3,000 รอบ/นาที เหมาะสมสำหรับการทำความเย็นให้อยู่ในช่วง 10-15 องศาเซลเซียส จากการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าสามารถทำความเย็นให้อยู่ในช่วง 10 องศาเซลเซียส ได้ภายใน 10 นาที และเครื่องจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส