เครื่องแจ้งเตือนสัญญาญชีพโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย สำหรับผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนิตา กรกัมพล, สมัชญา แม่นดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต เลิศล้ำ, อัญชลี เลิศล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนยวมวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สัญญาณชีพ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความมีชีวิต สามารถนำมาใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกาย ในกรณีที่ผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถติดตามสัญญาณชีพจากเครื่องมือที่อยู่ข้างเตียงผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ระบบติดตามสัญญาณชีพแบบไร้สายจะทำให้ติดตามสัญญาณชีพได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่ต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอาการอย่างสม่ำเสมอ โดยในการประดิษฐ์ เครื่องแจ้งเตือนสัญญาญชีพโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย สำหรับผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษนี้ สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย โดยใช้ WeMos D1 mini Pro ในการประมวลผลข้อมูลจาก GY-906 Sensor และ MAX-30100 ใช้ภาษา C ในการสร้างชุดคำสั่งและเงื่อนไข และแสดงผลค่าที่วัดได้จาก Sensor ทั้งสองผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ในกรณีที่ผู้ป่วยมีค่าสัญญาณชีพผิดปกติ เครื่องจะแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line เพื่อให้ญาติหรือผู้ที่ได้รับข้อความเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทันที จากการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนสัญญาญชีพโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย สำหรับผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษกับอุปกรณ์มาตรฐานของทางโรงพยาบาล พบว่า เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมีความคลาดเคลื่อนจากอุปกรณ์มาตรฐาน คือ ค่าอุณหภูมิ ร้อยละ 5.5 ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ร้อยละ 0.28 และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ร้อยละ 0.28 ซึ่งถือว่าการประมวลผล และแสดงผลมีค่าใกล้เคียงกับเครื่องมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล