ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่นั่งกับมุมในการมองวัตถุรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง l เมตร และยาว m เมตร ที่เกิดจากการมองตั้งแต่ขอบด้านบนถึงขอบด้านล่างของวัตถุและการมองตั้งแต่ขอบด้านข้างของวัตถุด้านหนึ่งไปยังขอบด้านข้างของวัตถุอีกด้านหนึ่ง โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติในการหาความสัมพันธ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรินทร์ นาคประสิทธิ์, นภัสกร กลัดงาม, วิบูลย์พงศ์ มั่นอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสรัฐ ขันติกุล, หทัยชนก ขันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิงห์บุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาจากกิจกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การนั่งทำงาน การนั่งประชุม การนั่งเรียน การนั่งรับชมภาพยนตร์ ฯลฯ อาจทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการปวดคอ การปวดตา การปวดหลัง เป็นต้น ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นเกิดมาจากการนั่งในตำแหน่งที่นั่งและมุมในการมองที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้รับมุมมองในการมองที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่สายตาของคนปกติควรจะเห็นและทำให้เห็นภาพได้ไม่ชัดเจน โดยทางคณะผู้จัดทำและคนรอบตัวได้พบเจอปัญหาเหล่านี้มาด้วยตนเอง และคนส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาการเหล่านี้อาจไม่ได้หายเอง จนนำไปสู่การเกิดอาการสะสมที่ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพในระยะยาว และทำให้เกิดการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งมายเพื่อสร้างและพิสูจน์หามุมในการมองวัตถุรูปสี่เหลี่ยม กว้าง l เมตร และยาว m เมตรในแนวดิ่งและในแนวระนาบ โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ เรขาคณิต มาประยุกต์ในการหาตำแหน่งที่นั่งที่ดีที่สุดและมุมในการมองที่เหมาะสม เพื่อลดอาการสะสมที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพในระยะยาวได้