สารสกัดจากดอกบัวหลวงรักษาแผลพุพอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวดาว คูประสิทธิ์, ณัฐนันท์ กึ่งวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา อ่อยอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวหลวง เป็นพืชท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายมีสรรพคุณทางยามากมายผู้จัดทำจึงคิดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง สารสกัดจากดอกบัวหลวงรักษาแผลพุพอง ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลพุพอง 2. เพื่อศึกษาสารสกัดฟลาโวนอยด์จากดอกบัวหลวงที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลพุพอง โดยมีวิธีทำคือ ตอนที่ 1 โดยนำกลีบดอกและเกสรไปตากให้แห้งแล้วนำมาบดให้ละเอียดและสกัดด้วยเอทานอล 95% เขย่าและแช่ทิ้งไว้ 1-3 วันและระเหยด้วยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ตอนที่ 2 ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยการเพาะเชื้อ Staphylococcus aureus เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วนำมาทดลองกับสารสกัดที่ความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 10 เพื่อหาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus พบว่าสารสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงมีพื้นที่ต้านแบคทีเรีย ( Clear zone ) เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเท่ากับร้อยละ 50 สารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวงมีพื้นที่ต้านแบคทีเรีย ( Clear zone ) เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.04 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียร้อยละ 51.9 และสารสกัดจากกลีบดอกบัวหลวงกับเกสรดอกบัวหลวงมีพื้นที่ต้านแบคทีเรีย ( Clear zone ) เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.04 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเท่ากับ 51.9 สรุปได้ว่า สารสกัดจากดอกบัวหลวงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้จริง