การศึกษาความเข้มของแสงและชนิดของแสงสีที่มีผลต่ออัตราการวางไข่ของด้วงสาคู (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญาวุฒิ ชุมภูทอง, ณัฐพงค์ อินทร์เกตุ, ยศวริศ วาซู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรายุทธ พูลสุข, วรรณธิรา คงพลับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาความเข้มของแสงและชนิดของแสงสีที่มีผลต่ออัตราการวางไข่ของด้วงสาคู (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณความเข้มของแสงที่ส่งผลต่ออัตราการวางไข่ของด้วงสาคู และศึกษาชนิดของแสงสีที่ส่งผลต่ออัตราการวางไข่ของด้วงสาคูมีผลการทดลองดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณความเข้มของแสงที่ส่งผลต่ออัตราการวางไข่ของด้วงสาคูจากผลการทดลองพบว่าชุดความเข้มแสง 100 ลักซ์ มีจำนวนไข่ของด้วงสาคูมากที่สุดคือ 100 ฟอง และเจริญเติบโตไปเป็นตัวหนอนด้วงสาคูจำนวน 94 ตัว รองลงมาคือที่ระดับความเข้มแสง 0 และ 200 ลักซ์ พบจำนวนไข่ของด้วงสาคู 75 ตัวเท่ากัน มีการเจริญเติบโตไปเป็นตัวหนอนด้วงสาคู 72 และ 71 ตัวตามลำดับ ต่ำสุดคือแสงธรรมชาติมีจำนวนไข่ของด้วงสาคู 45 ฟอง และมีตัวหนอนด้วงสาคู 40 ตัว ทุกชุดการทดลองมีอัตราการฟักอยู่ในช่วง 88.89-96.00 % สำหรับค่า pH ของทุกชุดการทดลองจะอยู่ในช่วง 4.88 – 5.07 อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 35 – 40 องศาเซลเซียส ทุกชุดการทดลองมีระดับความชื้นมากกว่าร้อยละ 30

ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของแสงสีที่ส่งผลต่ออัตราส่วนการวางไข่ของด้วงสาคู จากผลการทดลองพบว่าที่แสงสีฟ้ามีจำนวนไข่ของด้วงสาคูมากที่สุดคือ 139 ฟอง มีการเจริญไปเป็นตัวหนอนด้วงสาคูมากที่สุดคือ 132 ตัว รองลงมาคือแสงสีขาว แสงสีหลืองและแสงสีแดง มีจำนวนไข่ของด้วงสาคู 100 83 และ 58 ฟองตามลำดับ มีตัวหนอนด้วงสาคู 94 77 และ 51 ตามลำดับ สำหรับแสงธรรมชาติพบจำนวนไข่ของด้วงสาคูน้อยที่สุดคือ 45 ฟอง และมีตัวหนอนด้วงสาคู 40 ตัว ทุกชุดการทดลองมีอัตราการฟักอยู่ในช่วง 88.89-94.96% pH ของทุกการทดลองจะอยู่ในช่วง 4.75 – 5.30 อุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 35 – 40 องศาเซลเซียส และทุกชุด การทดลองมีระดับความชื้นมากกว่าร้อยละ 30