การศึกษาปรากฏการณ์glitter pathที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนมาลย์ วงศ์ฟู, เบญจรัตน์ สุขเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรี จันทร์เผือก, มณธิชา คล้ายแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์glitter pathที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติglitter path เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ในการศึกษานี้คณะผู้จัดทำได้ใช้อุปกรณ์ในการวัดมุมและระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง ความสูงจากพื้นถึงระดับสายตา เพื่อดูความแตกต่างของขนาดglitter path จากโครงงานเรื่องเรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์glitter pathที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแหล่งกำเนิดแสงประกอบด้วย หลอดไฟLEDสีส้ม 6W , หลอดไฟLEDสีเหลือง 6W , หลอดไฟLEDสีขาว 6W , หลอดไฟLEDสีส้ม ชนิดหลอดใส 6W , หลอดไฟLEDสีเหลือง 15W และอุปกรณ์วัดมุม คณะผู้จัดทำโครงงานการศึกษาปรากฏการณ์glitter pathที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การตกกระทบของแสงและพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดการสะท้อนเป็นแสงที่มีลักษณะเป็นวงกลมเรียกว่าglitter path มีการทดลองทั้งหมด 3 การทดลอง คือ วัดขนาดglitter path จากเส้นผ่านศูนย์กลาง , เปลี่ยนลักษณะแสงที่ใช้ทดลองเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง , เปลี่ยนระยะห่างระหว่างglitter path กับระยะสายตา และ ระดับความสูงของแหล่งกำเนิดแสงเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง

จากการบันทึกผลการทดลองทั้งหมด พบว่าลักษณะสีของหลอดไฟไม่มีผลต่อขนาดของglitter path กำลังวัตต์ของหลอดไฟมีผลต่อขนาดของglitter path โดยยิ่งกำลังวัตต์ของหลอดไฟมากส่งผลให้ขนาดของglitter pathมีขนาดใหญ่ขึ้น