การประยุกต์สมการเพื่อควบคุมอัตราการเกิดเลือดชิดในการผสมพันธ์ุหนอนไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยาภรณ์ สุวรรณคำ, ชิษณุพงศ์ โปธา, อภิชญา ไชยสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของการเลี้ยงหนอนไหมซึ่งได้ใช้วิธีผสมพันธุ์เเบบเครือญาติเดียวกันเนื่องจากสามารถทำได้อย่างสะดวกที่สุด ซึ่งส่งผลให้หนอนไหมในรุ่นหลังมีอาการอ่อนแอ ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีภาวะอัตราเลือดชิดที่สูง ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดว่าหากมีการคิดวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์หนอนไหม เพื่อควบคุมอัตราการเกิดเลือดชิดให้น้อยที่สุด โดยการศึกษาสมการค่าอัตราการเกิดการเลือดชิดจากผสมพันธุ์หนอนไหมจำนวน n รัง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์หนอนไหมซึ่งจะช่วยควบคุมอัตราการเลือดชิดให้น้อยลงและได้หนอนไหมที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด