การรักษาความเป็นอินดิเคเตอร์ของสารแอนโทไซยานินด้วยสารแทนนินจากยางกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาวดี หึกขุนทด, กนกวรรณ ชาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผจญภัย เครื่องจำปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการรักษาความเป็นอินดิเคเตอร์ของสารแอนโทรไซยานินด้วยสารแทนนินจากยางกล้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงสภาพการเป็นอินดิเคเตอร์ของสารแอนโทไซยานินในรูปแบบต่างๆ โดยสกัดสารแอนโทรไซยานินจากดอกของพืชที่มีสีน้ำเงินม่วง แล้วแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำไปผสมกับยางกล้วย และส่วนที่ 2ไม่ผสมยางกล้วยนำทั้ง 2 ส่วน ไปเก็บไว้ในรูปสารละลาย รูปแบบกระดาษอินดิเคเตอร์ และรูปแบบอื่นๆ ทดสอบความเป็นอินดิเคเตอร์ และสีของแอนโทไซยานินที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามระยะเวลา 7วัน 15วัน และ30วัน พบว่าส่วนที่ผสมกับยางกล้วยมีช่วงระยะการคงสภาพสีแอนโทไซยานิน และให้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนได้ยาวนานกว่าส่วนที่ไม่ได้ผสมยางกล้วย สรุปว่าแอนโทไซยานินที่ผสมกับแทนนินในยางกล้วยช่วยในการคงสภาพความเป็นอินดิเคเตอร์ของแอนโทไซยานินได้ ทำให้สามารถเก็บแอนโทไซยานินไว้เป็นอินดิเคเตอร์ได้ยาวนานขึ้นในระดับดี