สายรัดข้อมือพร้อมแอปพลิเคชัน เพื่อการติดตามและดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธมน ชูพินิจสกุลวงค์, เสาวลักษณ์ คำมณี, นภัส ศรีสุพรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิขิต ทบประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ปัญหาท่ีเก่ียวกับผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน โดยส่ิงท่ีตามมาคือ ปัญหาสุขภาพ ซึ่งปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยคือ ภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยจะมีอาการเบื้องต้นคือ หลงลืมการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจําวัน เช่น การจดจําเส้นทาง ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์บุคคลสูญหาย โครงงานนี้จึงถูกจัดทําข้ึนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทําระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติผ่าน Face ID หากผู้ป่วยเป็นคนสแกนหน้าจะมีการส่งแจ้งเตือนผ่าน Line notify ไปยังไลน์ของผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ดูแลมาสแกนหน้า เพื่อปลดล็อกประตูให้ และมีการจัดทําปลอกแขนที่มี GPS Module เพื่อการติดตามตําแหน่งของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผ่านแอพลิเคชัน Blynk เมื่อผู้ป่วยหายตัวไป จากการทดสอบสรุปได้ว่า ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือนสามารถทํางานได้อย่างเสถียร และปลอกแขนติดตามตําแหน่งก็สามารถระบุตําแหน่งแบบ Real time ได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพ